Anaphylaxis ภูมิแพ้เฉียบพลัน

Anaphylaxis ภูมิแพ้เฉียบพลัน

ภูมิแพ้ เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้นที่ในภาวะปกติแล้วจะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย แต่ ภูมิแพ้เฉียบพลัน จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายพร้อมกัน หากไม่ได้รับการ

อ่านต่อ